Sunday, July 31, 2011

พูดภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์

ฟังคนพูดโทรศัพท์ อย่างไม่เป็นทางการ

ฟัง – พูด โทรศัพท์

ประโยคที่ใช้พูดบ่อยที่สุด

ประโยคที่ใช้พูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

All Business English for Telephoning Lessons –ฟังเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

คู่มือพูดโทรศัพท์ฉบับสมบูรณ์

No comments:

Post a Comment